Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě firmy:

Impregnace Soběslav s.r.o.
Na Pískách 420, 39201 Soběslav
IČO: 25188119, DIČ: CZ25188119

Všechny obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, pokud není dále sjednáno jinak.

Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu (dále jen "kupující") zašle firmě Impregnace Soběslav s.r.o. (dále jen "prodávající") touto elektronickou cestou vyplněnou objednávku.

O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou.

Objednané zboží bude kupujícímu vydáno ve skladu prodávajícího na adrese Na Pískách 420/II, 39201 Soběslav. Dále je možné (u některých materiálů) využít doručení zboží prostřednictvím GEIS, DPD. V případě nadrozměrné zásilky je možné zvolit "přepravu smluvním dopravcem" - v tomto případě bude cena za dopravu kalkulována dodatečně dle požadovaného místa dodání a objednaného zboží. Částka za dopravu bude kupujícímu sdělena telefonicky nebo mailem. Po odsouhlasení zaslané ceny bude zboží expedováno.

Cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran na základě potvrzené objednávky zboží a platného ceníku. Ceny zboží jsou udávány vč. DPH.
Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí a zjevné vady ihned reklamovat.
Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

2) BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující sdělí při objednání zboží, jsou považovány za důvěrné a zavazuje se, že budou použity pouze pro účel plnění objednávky a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodávajícímu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas s jejich zpracováním v rozsahu nezbytně nutném pro evidenci daného obchodního případu.

Kompletní Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Impregnace Soběslav s.r.o. si můžete prečíst zde.  

3) OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu zašle prodávajícímu vyplněnou elektronickou objednávku. Příslušný objednávkový formulář obsahuje náležitosti dle ust. § 53a odst. 1 a 2 občanského zákoníku v platném znění. Aby mohla být objednávka prodávajícím akceptována, musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti uvedené ve formuláři elektronické objednávky, tj. jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, elektronické a telefonické spojení na kupujícího.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Neuhrazené objednávky do 30 dnů budou automaticky stornovány!

4) CENA ZBOŽÍ

Maloobchodní ceny, uvedené v nabídce e-shopu včetně DPH jsou aktuálně platné ceny. Ceny může prodávající kdykoliv měnit. Nové ceny jsou platné od okamžiku zveřejnění nového ceníku.

5) POUŽÍVANÉ DOKLADY

- elektronická objednávka vyplněná kupujícím
- potvrzení přijetí objednávky prodávajícím odeslané e-mailem kupujícímu
- potvrzení objednávky, obsahující informace o termínu a možnosti odběru zboží
- daňový doklad, obsahující veškeré zákonné náležitosti

6) DODACÍ PODMÍNKY A ZPŮSOBY PLATBY

Dodací lhůta je u zboží skladem do 14 dnů od závazné objednávky. Při objednávce materiálu o přepravní váze do 650 kg a délce 2,50 m dopravu zboží zajišťuje prodávající na náklady kupujícího na určené místo dodání. Cena dopravy je počítána automaticky dle váhy materiálu a je uvedena v rámci každé konkrétní objednávky. Součástí objednávky kupujícího je i přeprava zboží, nikoli skládání. V případě objednávek o přepravní váze nad 660 kg a délce 2,60 m a více, bude kupující kontaktován prodávajícím a cena a způsob dopravy bude dohodnuta individuálně. Pro tento typ dopravy musí být minimální hodnota nákupu 3 000 Kč včetně DPH

Pokud zboží není skladem, prodejce objednaný materiál se souhlasem kupujícího zajistí a termín dodání bude s kupujícím sjednán.

Způsoby platby: 

Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1. Platba bankovním převodem 

- platba za zboží klasickým bankovním převodem

- po dokončení objednávky vám bude na e-mail zasláno potvrzení s podklady pro platbu

- zboží bude odesláno až po připsání platby na náš účet

2. Online platba kartou

- okamžitá platba za zboží platební kartou přes platební bránu spol. ComGate Payments, a.s. 

- podporované karetní asociace: MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, Maestro

- více informací k možnostem platby kartou si můžete přečíst zde.

3. Online platba bankovním převodem

- okamžitý převod peněz na náš účet

- předvyplněný platební příkaz 

- tuto platební metodu poskytuje spol. ComGate Payments, a.s.

- více informací k možnostem platby bankovním převodem najdete zde

Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám kartou a bankovním převodem:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
e-mail: platby-podpora@comgate.cz
tel: +420 228 224 267

4. Platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží

- platba za zboží v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží v prodejně spol. Impregnace Soběslav s.r.o. na adrese Na Pískách 547, 392 01 Soběslav 

5. Dobírka - u objednávek do 20 000 Kč vč. DPH 

- platba za zboží v hotovosti nebo bezkontaktně (platební kartou) při převzetí zásilky u objednávek do 20 000 Kč včetně DPH až při převzetí od přepravce, tj. v místě určeném kupujícím v ojbednávce, příp. nabídce. Při tomto způsobu platby bude přiúčtován poplatek +39 Kč bez DPH

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost dodané zboží prohlédnout. Reklamaci je možné uplatnit v sídle firmy Impregnace Soběslav s.r.o., Na Pískách 420, 39201 Soběslav písemně nebo na emailu obchod@impregnacesobeslav.cz.

Rovněž tak skryté vady je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží. Výskyt vady je možné uplatnit v sídle firmy Impregnace Soběslav s.r.o., Na Pískách 420/II, 39201 Soběslav písemně nebo na emailu obchod@impregnacesobeslav.cz s uvedením druhu a rozsahu vad, případně s uvedením, jak se vada projevuje. 

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, vady vzniklé nesprávným používáním výrobku a vady vzniklé nesprávným skladováním.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (tzv. zákonná záruční doba) s výjimkami stanovenými zákonem (např. § 2167 občanského zákoníku). V případě uplatnění oprávněných nároků z vad dodá prodávající náhradní zboží, nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající povaze a rozsahu vady

Prodávající rozhodne o reklamaci vad zboží ze strany spotřebitele do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace vad ze strany spotřebitele, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v katalogu zboží tohoto e-shopu prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Ve věcech, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí obecně závaznými právními předpisy, především Občanským zákoníkem.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve kontaktovat Prodávajícího. 

Hlavní kontakty Prodávajícího:

Impregnace Soběslav s.r.o. 
Na Pískách 420
392 01 Soběslav

tel.: +420 724 323 571
e-mail: obchod@impregnacesobeslav.cz 

 

 

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.