Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě firmy
Impregnace Soběslav s.r.o.
Na Pískách 420/II, 39201 Soběslav

IČO: 25188119, DIČ: CZ25188119

1.1. Všechny obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, pokud není dále sjednáno jinak.
Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu (dále jen "kupující") zašle firmě Impregnace Soběslav s.r.o. (dále jen "prodávající") touto elektronickou cestou vyplněnou objednávku.

1.2. O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou.

1.3. Objednané zboží bude kupujícímu vydáno ve skladu prodávajícího na adrese Na Pískách 420/II, 39201 Soběslav. Dále je možné (u některých materiálů) využít doručení zboží prostřednictvím GEIS, DPD. V případě nadrozměrné zásilky je možné zvolit "přepravu smluvním dopravcem" - v tomto případě bude cena za dopravu kalkulována dodatečně dle požadovaného místa dodání a objednaného zboží. Částka za dopravu bude kupujícímu sdělena telefonicky nebo mailem. Po odsouhlasení zaslané ceny bude zboží expedováno.

1.4. Cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran na základě potvrzené objednávky zboží a platného ceníku. Ceny zboží jsou udávány vč. DPH.

1.5. Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí a zjevné vady ihned reklamovat.

1.6. Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

2) Bezpečnost o ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující sdělí při objednání zboží, jsou považovány za důvěrné a zavazuje se, že budou použity pouze pro účel plnění objednávky a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodávajícímu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas s jejich zpracováním v rozsahu nezbytně 
nutném pro evidenci daného obchodního případu.

3) Objednávání zboží

3.1. Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu zašle prodávajícímu vyplněnou elektronickou objednávku. Příslušný objednávkový formulář obsahuje náležitosti dle ust. § 53a odst. 1 a 2 občanského zákoníku v platném znění. Aby mohla být objednávka prodávajícím akceptována, musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti uvedené ve formuláři elektronické objednávky, tj. jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, elektronické a telefonické spojení na kupujícího.

3.2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Neuhrazené objednávky do 30 dnů, budou automaticky stornovány!

4)    Cena zboží

Maloobchodní ceny, uvedené v nabídce e-shopu včetně DPH jsou aktuálně platné ceny. Ceny může prodávající kdykoliv měnit. Nové ceny jsou platné od okamžiku zveřejnění nového ceníku.

5)    Používané doklady

- elektronická objednávka vyplněná kupujícím
- potvrzení přijetí objednávky prodávajícím odeslané e-mailem kupujícímu
- potvrzení objednávky, obsahující informace o termínu a možnosti odběru zboží
- daňový doklad, obsahující veškeré zákonné náležitosti

6) Dodací podmínky a způsob platby

 6.1. Dodací lhůta je u zboží skladem do 14 dnů od závazné objednávky. Při objednávce materiálu o přepravní váze do 650 kg a délce 2,50 m dopravu zboží zajišťuje prodávající na náklady kupujícího na určené místo dodání. Cena dopravy je počítána automaticky dle váhy materiálu a je uvedena v rámci každé konkrétní objednávky. Součástí objednávky kupujícího je i přeprava zboží, nikoli skládání. V případě objednávek o přepravní váze nad 660 kg, délce 2,60 m a více, bude kupující kontaktován prodávajícím, cena a způsob dopravy bude dohodnuta individuálně. Pro tento typ dopravy musí být minimální hodnota nákupu 3000,- Kč vč. DPH.

6.2. Pokud zboží není skladem, prodejce objednaný materiál se souhlasem kupujícího zajistí a termín dodání bude s kupujícím sjednán.
 

6.3. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-    online platbou, převodem na bankovní účet prodávajícího, v tomto případě bude zboží expedováno po úhradě.

-    v hotovosti nebo platební kartou, v provozovně prodávajícího
-    na dobírku u objednávek do 20 000,- Kč vč. DPH, až při převzetí od přepravce, tj. v místě určeném kupujícím v objednávce, příp. nabídce. V tomto případě bude přiúčtován poplatek + 39,- Kč bez DPH. Dobírku lze zaplatit i bezkontaktně.

7) Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupující, je-li spotřebitelem, má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující převezme zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

7.2. Kupující, je-li spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (takovým zbožím je zejména, nikoli však výlučně, např. barva namíchaná dle individuálních požadavků kupujícího nebo dřevo-materiál barvený dle individuálních požadavků kupujícího).

7.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Za tímto účelem poskytuje prodávající vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE.

7.4. Je-li kupující spotřebitelem, platí, že:

 1. Po odstoupení od kupní smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu plnění, které od něj obdržel. Kupující je srozuměn s tím, že nese náklady vrácení zboží. Kupující je povinen zboží vrátit čisté, v dodaném kompletu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozené. Je-li zboží poškozeno, je prodávající oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží.
   
 2. Do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení vrátí prodejce kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Prodávající není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal. Kupující souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.
   
 3. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
   
 4. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, vrací mu prodávající náklady na přepravné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení pouze jednoho přepravného. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou, nese kupující náklady na navrácení zboží prodávající v plném rozsahu kupující.
   
 5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět spotřebiteli.

7.5. Je-li kupující podnikatelem, platí, že:

 1. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit výlučně v případech stanovených těmito obchodními podmínkami. 
   
 2. Prodávající je dle vlastního uvážení oprávněn umožnit podnikateli, který o to písemně prodávajícího zažádá, odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží. Umožní-li prodávající podnikateli odstoupit v uvedené lhůtě, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží, dále nebude-li vrácené zboží v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
   
 3. Podnikatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; použití zbylé části ustanovení § 2110 se vylučuje.
   
 4. Neoznámil-li podnikatel prodávajícímu vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
   
 5. Z důvodu ochrany práv podnikatele je-li podnikatel právnickou osobou a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na některé z prodejen prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. 
   
 6. Odstoupí-li podnikatel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to ve stavu v jakém je obdržel od prodávajícího. Podnikatel nemá nárok na náhradu poštovného ani jiných souvisejících nákladů. Prodávající, bude-li zboží ve stavu, v jakém je prodávající zaslal podnikateli, zboží převezme a ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží od podnikatele vrátí podnikateli vše, co od něj obdržel. V ostatních případech zboží podnikateli na jeho náklady vrátí.

7.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.7. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:

a. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy. 

b. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu. 

c. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. 

d. Pokud se prodávající rozhodne využít svého práva a odstoupit od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží (včetně poštovného, dopravného), pokud již tato byla uhrazena.

8) Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství a zkontroluje, že je zboží nepoškozeno. V případě zjištění jakýchkoliv závad je kupující povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od prodávajícího převezme, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu. Porušením této povinnosti zanikají práva kupujícího z vadného plnění; to neplatí je-li kupujícím spotřebitel.

8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

8.4. Ustanovení uvedená v bodě výše obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.5. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy, pokud o ní prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá smluvní strana by kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. na odstranění vady opravou zboží,
 3. na přiměřenou slevu z ceny zboží,
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

8.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny zboží nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny zboží anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.7. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je kupující povinen ji u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců po odevzdání zboží. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, pouze práva dle odstavce výše obchodních podmínek.

8.8. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy kupující oznámí vadu prodávajícímu. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění hradí kupující, prodávající může po předchozí domluvě s kupujícím provést dopravu reklamovaného zboží na prodejnu na své náklady.

8.9. Uplatněním vady u prodávajícího se kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit cenu zboží. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto bodu se nepoužije, je-li kupujícím spotřebitel.

8.10. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, 

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, 

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo 

d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

8.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího:

- emailem - prodejna@impregnacesobeslav.cz,

- telefonicky - +420 724 323 571,  

a nebo přímo na provozovně - Impregnace Soběslav s.r.o., Na Pískách 420/II, 39201 Soběslav ).

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem jeho reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i o provedení opravy zboží a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).

Formulář pro uplatnění reklamace ZDE

8.12. Kupující je povinen zboží převzít do jednoho měsíce od oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace provedením opravy nebo odmítnutím reklamace. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % denně z kupní ceny nevyzvednutého zboží. Prodávající oznámí kupujícímu vyřízení reklamace telefonicky, nebo e-mailem.

9) Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v katalogu zboží tohoto e-shopu prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

9.2. Ve věcech, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí obecně závaznými právními předpisy, především Občanským zákoníkem.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.